Kraków, 30 stycznia 2017

Spotkanie odbyło się w sali 241, w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2.

Z powodu braku quorum Zebranie odbyło się w drugim terminie, poprzedził je referat dr hab. Włodzimierza Heflika pt. Wokół idei nowego człowieka.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

  3. Przyjęcie porządku zebrania.

  4. Odczytanie protokołu z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, które odbyło się 16 marca 2016 roku, jak również sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa za okres 01.01.2016 – 31.12.2016, sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  6. Zatwierdzenie sprawozdań.

  7. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zebrania Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich (IAJS), w Bazylei (pkt. 7 dodany na wniosek prof. dr hab. Czesławy Piecuch).

  8. Ustalenie planu pracy Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa na rok 2017.

  9. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 – Otwarcie obrad:

W zebraniu wg załączonej listy obecności uczestniczyło 10 osób. Prezes Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa prof. dr hab. Czesława Piecuch potwierdziła, że zebranie jest prawomocne i otwarła obrady.

Ad. 2 – Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta:

Po otwarciu obrad, prof. dr hab. Czesława Piecuch przywitała wszystkich i zapoznała z celem zebrania. Na przewodniczącego Zebrania zaproponowała kandydaturę prof. dr hab. Antoniego Szweda, na protokolanta zgłosiła kandydaturę mgr Izabelli Jandy.

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania został prof. dr hab. Antoni Szwed – za kandydaturą opowiedziało się 9 członków, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, a protokolantem została mgr Izabella Janda – za kandydaturą opowiedziało się 9 członków, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad. 3 – Przyjęcie porządku zebrania:

Prof. dr hab. Czesława Piecuch zaproponowała dodanie do planu obrad punktu poświęconego krótkiej relacji z międzynarodowego zebrania członków Towarzystw Karla Jaspersa, w Bazylei.

Porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 – Odczytanie protokołu i sprawozdań:

Dr Paweł Wójs odczytał protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, które odbyło się 16 marca 2016 roku oraz sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.

Dr Maciej Urbanek odczytał sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.

Dr Maria Bal-Nowak odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5 – Dyskusja nad sprawozdaniami:

Prof. dr hab. Dorota Probucka, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego zasugerowała, że opłata za prowadzenie strony internetowej Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, jak i wydatki reprezentacyjne powinny być pokrywane przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego, gdyż Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa znajduje się i działa przy Instytucie.

Ponieważ nie zgłoszono innych uwag, ani komentarzy, zebrani przeszli do kolejnego punktu obrad.

Ad.6 – Zatwierdzenie sprawozdań:

Drogą głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę o zatwierdzeniu:

– sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.

– sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.

– sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Ad. 7 – Sprawozdanie z zebrania Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich (IAJS):

24 stycznia 2017 odbyło się zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Jaspersowskich (International Association of Jaspers Societes – IAJS), w Bazylei. Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa reprezentowali prof. dr hab. Czesława Piecuch.

Jednym z punktów zebrania była informacja o planowanej VIII Konferencji Jaspersowskiej organizowanej przez IAJS w ramach XXIV Światowego Kongresu Filozofii w Pekinie w roku 2018.

Podczas zebrania prof. dr hab. Czesława Piecuch zaprezentowała książkę, która jest pokłosiem działalności konferencyjnej Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa i zawiera artykuły uczestników Konferencji Jaspersowskiej z 2015 roku. Książka nosi tytuł: Karl Jaspers: filozof – świadek czasu i została wydana z końcem 2016 roku przez Wydawnictwo Universitas. Jest to czwarty z tomów poświęconych filozofii Karla Jaspersa, tworzących „Serię Jaspersowską”. Informacja o „Serii” zamieszczona jest na trzeciej stronie tomu, zaś na skrzydełku uwidocznione są okładki poprzednich tomów.

Ad. 8 – Ustalenie planu pracy Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa na rok 2017:

Ustalono plan pracy na rok 2017. Plan obejmuje organizację kolejnej konferencji poświęconej myśli Karla Jaspersa. Proponowany temat: Logos i alogon. Poświęcony jest roli rozumu w filozofii Karla Jaspersa i innych współczesnych filozofów.

Prof. dr hab. Antoni Szwed zgłosił obawę, że tak sformułowany temat może nastręczać pewne trudności związane chociażby z definicją „rozumu”. Prof. dr hab. Czesława Piecuch poprosiła członków Towarzystwa o ewentualne pomysły rozbudowania podtematu, aby zachęcić do uczestnictwa w Konferencji jak największą ilość prelegentów. Pomysły należy przesyłać na adres e-mailowy dr Pawła Wójsa.

Ad. 9 – Zamknięcie obrad:

Przewodniczący zebrania, prof. dr hab. Antoni Szwed zamknął obrady.

Prezes Polskiego Towarzystwa Karola Jaspersa, prof. dr hab. Czesława Piecuch, podziękowała Przewodniczącemu i wszystkim obecnym za uczestnictwo i dyskusję oraz zakończyła Walne Zebranie.

Protokolant                                                                                   Przewodniczący zebrania

mgr Izabella Janda                                                                       prof. dr hab. Antonii Szwed