Walne Zebranie Sprawozdawcze

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w środę 21 lutego 2018 r. o godzinie 16:00 w sali 241, w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie obrad przez Prezes Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa prof. dr hab. Czesławę Piecuch.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności PTKJ, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PTKJ za rok 2017, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Ustalenie planu pracy PTKJ na kolejny rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

W razie braku quorum Walne Zebranie Sprawozdawcze poprzedzi referat Pana dra hab. Wacława Branickiego (AGH Kraków) pt. Tożsamość osobowa w świecie cyfrowym.

prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes PTKJ

dr Paweł Wójs
Sekretarz PTKJ

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 2.02.2018 roku zmarł
wybitny krakowski Filozof

Prof. dr hab. Adam Węgrzecki

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa przez wszystkie lata aktywnie uczestniczący w jego dzialalności.

Śmierć Profesora Adama Węgrzeckiego stanowi wielką stratę dla naszej społeczności.

Czesława Piecuch
         wraz z         
Zarządem PTKJ 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 grudnia 2017 roku w wieku 83 lat
zmarł w Bazylei

Dr Hans Saner

Hans Saner był osobistym asystentem Karla Jaspersa w ostatnich latach jego życia, opiekunem jego spuścizny i wydawcą wielu jego dzieł. Do jego zasług dla filozofii Karla Jaspersa należy jej popularyzowanie i rozpowszechnianie; był też jednym z inicjatorów zbiorowego wydania wszystkich dzieł Karla Jaspersa.

Jego śmierć jest dużą stratą dla naszego środowiska filozoficznego.

Czesława Piecuch
         wraz z         
Zarządem PTKJ

Piąta Konferencja Jaspersowska

Kraków, 26-27 październik 2017 r.,
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny


Temat: Logos i alogon

„…rozum musi się wciąż urzeczywistniać, by dzięki temu dostrzec byt, który jest czymś więcej niż rozum…”, K.Jaspers.

Temat Piątej Konferencji Jaspersowskiej poświęcony jest zagadnieniu rozumu i jego granic w filozofii Karla Jaspersa, a także w dziełach innych przedstawicieli współczesnej filozofii. Spór o rozum toczy się od zarania filozofii, ale we współczesnej filozofii za sprawą Kierkegaarda i Nietzschego, dochodzi, z jednej strony, do jego zakwestionowania w niektórych koncepcjach filozofii życia i egzystencjalizmu, a z drugiej strony, na terenie filozofii świadomości, obserwuje się wysiłki zmierzające do jego absolutyzacji. Wobec tego powstaje pytanie o to, czy rozum i to, co nie rozumowe wykluczają się, czy też możliwe jest ich spotkanie. Na przykładzie wybranych zagadnień filozofii Karla Jaspersa i innych wybitnych myślicieli pozostających w kręgu tego myślenia, może ono też przybrać postać pytania: o granice rozumu, o współistnienie tego, co rozumowe i nie rozumowe, o miejsce, gdzie spotyka się logos i alogon.

prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ

Informacja o Konferencji

Konferencja Jaspersowska przy XXIV Światowym Kongresie Filozofii

Pekin, 23 – 30 sierpnia 2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach XXIV Światowego Kongresu Filozofii w Pekinie (XXIV World Congress of Philosophy, 23 – 30 sierpień 2018 roku) odbędzie się Konferencja Jaspersowska pt. „Jaspers in Global Context”. Osoby, chcące wziąć udział w Konferencji proszone są przez organizatorów o przesłanie abstraktu z tytułem planowanego wystąpienia, którego długość nie przekracza 200 słów, do 15 września 2017 roku na adres Sekretarza Konferencji – Pani dr Ruth Burch burch[at]karljaspers.net. Zgłoszenia wysłane po 15 września 2017, a przed 1 lutego 2018 roku rozpatrywane będą w zależności od liczby osób już zakwalifikowanych do udziału w Konferencji.

Więcej informacji dotyczących Konferencji można znaleźć pod adresem:
http://www.bu.edu/paideia/kjsna/papercall.html

Seria Jaspersowska

IV Jaspers - OkładkaSeria Jaspersowska:

Z przyjemnością informuję, że właśnie ukazała się nasza książka wydana przez Universitas: Karl Jaspers: filozof – świadek czasu. Jest to już kolejny, z czterech tomów poświęconych filozofii Karla Jaspersa, ukazujących się jako pokłosie naszych Konferencji Jaspersowskich. Dlatego postanowiliśmy, aby tomy odzwierciedlały ten cykl tworząc „Serię Jaspersowską”. Informacja o „Serii” zamieszczona jest na trzeciej stronie obecnego tomu, zaś na skrzydełku uwidoczniono okładki poprzednich tomów.

Planujemy pod koniec stycznia zebranie poświęcone naszej książce, Rozmowa o książce, na którym także omówimy temat naszej Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii:

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5