Szanowni Państwo Drogie Koleżanki i Koledzy!

W dniach  23 – 24 listopada odbyła się VIII Konferencja Jaspersowska pt. Karl Jaspers : filozofia polityki – wobec wojny i pokoju. zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa. Członkowie PTKJ, reprezentanci polskich ośrodków akademickich wygłosili 15 referatów, 12  stacjonarnie i 3 w formie zdalnej. Tematy referatów i tocząca się wokół nich ożywiona dyskusja potwierdziły aktualność myśli politycznej Jaspersa i omawianych, w nawiązaniu do niej, koncepcji innych wielkich myślicieli. Co warte podkreślenia, w trakcie obrad przebijało się,  istotne dla współczesnego  pojmowania filozofii, przekonanie o ścisłym powiązaniu myśli politycznej z głównymi założeniami omawianej koncepcji filozoficznej. Ono pokazuje, że dziś filozofia powinna stanowić fundament i dostarczać uzasadnienia dla wielkich politycznych wizji i ich prekursorstwa.

W imieniu Zarządu PTKJ składam serdeczne podziękowanie wszystkim Szanownym Prelegentkom i Prelegentom, naszym Szacownym Gościom za udział w VIII Jaspersowskiej Konferencji i wyrażam wdzięczność za to, że swym uczestnictwem przyczynili się także do uczczenia 140 rocznicy urodzin Karla Jaspersa.

Prezes PTKJ
prof. dr hab. Czesława Piecuch

Zapraszamy do Galerii PTKJ, gdzie znajdą Państwo zdjęcia z VIII Konferencji Jaspersowskiej

Program VIII Konferencji Jaspersowskiej:

Pragniemy poinformować, że obrady będzie można śledzić również online. Link umożliwiający zdalny udział w VIII Konferencji Jaspersowskiej znajdą Państwo TUTAJ.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Miło mi poinformować Państwa, że ukazała się książka, Karl Jaspers: Filozofia wolności pod redakcją Czesławy Piecuch i Pawła Wójsa, wydana przez Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2023. Książka zawiera artykuły będące pokłosiem Siódmej Konferencji Jaspersowskiej, organizowanej przez PTKJ, która odbyła się w Krakowie w 2021.

Pragnę złożyć gratulacje Autorom i serdecznie podziękować za współpracę.


Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes PTKJ

VIII Konferencja Jaspersowska

Karl Jaspers: filozofia polityki – wobec wojny i pokoju Kraków 23-24.11.2023

Prawdziwa polityka także tych najmniejszych [państw] jest dzisiaj polityką światową albo zorientowaną na politykę światową”, pisał Jaspers w 1958 roku, a już w 1946r. podkreślał, że nie da się naprawdę być apolitycznym, „nie ma czegoś takiego jak bycie na zewnątrz w nowoczesnych państwach”.

Szanowni Państwo,

Tematem VIII Konferencji Jaspersowskiej, odbywającej się w 140 rocznicę urodzin Karla Jaspersa, jest filozofia polityki Karla Jaspersa i jej aktualność.

Gwałtowny rozwój politycznej twórczości Jaspersa nastąpił po zakończeniu drugiej wojny światowej i był w znacznym stopniu jej rezultatem. Bezpośrednim motywem jego politycznego zaangażowania była konieczność moralnej i politycznej naprawy, idea „zwrotu”, do którego Jaspers przekonywał Niemcy. Wtedy ukazała się jego głośna rozprawa, Problem winy (1946). a później prace kontynuujące ten temat, m. in. Wohin treibt die Bundesrepublik (1967). Ideę naprawy Jaspers rozszerzył z czasem na całą ludzkość. Ukazuje to książka pisana w okresie zimnej wojny, Die Atombombe und Zukunft des Menschen (1958). W niej Filozof szczególnie skupia się na zagrożeniach jakie płyną z użycia broni jądrowej i wybuchu wojny nuklearnej. Rozważa możliwości uniknięcia katastrofy ludzkości, z perspektywy zarówno politycznej jak i moralnej. Te rozważania przenika troska o ludzkość i niepokój o człowieka zagrożonego z jednej strony, bombą atomową, a z drugiej, nie mniej groźnym totalitaryzmem.

Pytania o to, czy Jaspersa idee demokracji, wolności, rozumu ludzkiego mogą dziś przewodzić myśleniu politycznemu, czy jego polityczny plan światowego porządku jest we współczesnej epoce realny, na ile jest także moralnym apelem – te pytania mogą uzyskać interesującą odpowiedź, jeśli, w zamierzeniu organizatorów, podczas Konferencji poglądy polityczne Jaspersa zostaną skonfrontowane z koncepcjami politycznymi innych współczesnych myślicieli.

prof. dr hab. Czesława Piecuch

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Dr Paweł Wójs
Dr Maciej Urbanek

Zgłoszenie tematu wraz z abstraktem (około 1000 znaków) i kartą zgłoszeniową prosimy przesłać do 08.09.2023 roku mailem do sekretarza dr. Pawła Wójsa: pawelwojs@gmail.com lub na adres: Instytut Filozofii i Socjologii UP, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN.

Misja Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa powstało w 2009 roku w Krakowie. Jego celem jest pogłębianie znajomości i popularyzowanie dzieła wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Cel ten pragnie osiągnąć poprzez ukazywanie oryginalności i wielkości najważniejszych koncepcji myśliciela, przedstawianie ich na tle idei innych wybitnych myślicieli współczesności, jak też w nawiązaniu do największych osiągnięć wielkiej tradycji filozoficznej Zachodu. Za zadanie stawia sobie inspirowanie i wdrażanie członków Towarzystwa i jego sympatyków do badań nad myślą filozoficzną Karla Jaspersa poprzez organizowanie cyklicznych Konferencji Jaspersowskich, zebrań i spotkań filozoficznych, okolicznościowych odczytów, warsztatów studenckich, wspieranie inicjatyw młodych pracowników nauki oraz udostępnianie swej działalności poprzez publikowanie osiągnięć pracy naukowej w wydawnictwach książkowych. Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa swoje zadania realizuje także poprzez współpracę naukową z innymi międzynarodowymi towarzystwami Karla Jaspersa, przedstawicielami kultury, z osobami prywatnymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, oraz prowadzenie strony internetowej www.karljaspers.pl. Od 2016 roku PTKJ jest członkiem International Association of Jaspers Societies.


Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ

Die Mission der Polnischen Karl-Jaspers-Gesellschaft

Die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft wurde 2009 in Krakau gegründet. Sie setzt sich zum Ziel die Vertiefung der Kenntnis des Werks des bedeutenden Gegenwartsphilosophen Karl Jaspers und seine Popularisierung. Dieses Ziel… (lies weiter)

Program VII Konferencji Jaspersowskiej

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Miło mi poinformować Państwa, że ukazała się książka, Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu, pod redakcją Czesławy Piecuch i współredakcją Pawła Wójsa, wydana przez Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2021. Książka zawiera artykuły będące pokłosiem Szóstej Konferencji Jaspersowskiej, organizowanej przez PTKJ, która odbyła się w Krakowie, w październiku 2019.

Pragnę złożyć gratulacje Autorom i serdecznie podziękować za współpracę.

Wraz z nadchodzącymi wakacjami życzę wszystkim Państwu, Drogim Członkom PTKJ udanego wypoczynku i radosnej letniej aury.


Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes PTKJ

Siódma Konferencja Jaspersowska

Karl Jaspers: Filozofia wolności

Szanowni Państwo,

W tym roku, tradycyjnie jak co dwa lata, Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa organizuje konferencję poświęconą filozofii Karla Jaspersa i powiązanym z nią tematycznie koncepcjom filozofii współczesnej. Tematem Siódmej Konferencji Jaspersowskiej jest zagadnienie wolności, „Ponieważ ta filozofia jest filozofią wolności …”, jak pisze o niej Jaspers. Wolność egzystencjalna zajmuje centralne miejsce w filozofii Jaspersa ogniskując najważniejsze pojęcia jego myśli, takie jak transcendencja, rozum, komunikacja, odpowiedzialność, wina, bycie sobą. Pojęciu wolności egzystencjalnej i jej związkom z innymi pojęciami jego filozofii będzie poświęcony jeden obszar tematyczny konferencji. Wszakże zarówno u Jaspersa, zwłaszcza w pracach pisanych po drugiej wojnie światowej, jak i u innych przedstawicieli filozofii współczesnej zagadnienie wolności ma też wyraźny wymiar aktualny, związany z bieżącą sytuacją społeczną i polityczną, i wypływa z ducha czasu. Dlatego diagnozy sytuacji prezentowane przez filozofów współczesnych skupiają się na przedstawianiu dzisiejszych zagrożeń wolności wynikających z uwarunkowań historycznych, a także rozmaitych form zniewolenia, iluzji wolności, wolności fałszywej, czy wręcz lęku przed wolnością i różnych sposobów ucieczki przed nią. Konfrontacja stanowiska Jaspersa z koncepcjami wolności innych współczesnych myślicieli stanowi drugi obszar tematyczny Konferencji.

Termin Siódmej Konferencji Jaspersowskiej: 18-19.11 – obrady konferencyjne planowane są w formie zdalnej.

Zgłoszenie tematu wraz z krótkim abstraktem prosimy przesłać do końca lipca na adres mailowy dr. Pawła Wójsa. Informacja zwrotna odnośni akceptacji referatu do wygłoszenia na Konferencji zostanie przesłana do połowy sierpnia.

Opłata konferencyjna: 150 zł – planowana jest publikacja pokonferencyjna w wydawnictwie punktowanym

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes PTKJ

Sekretarze Konferencji:
dr Paweł Wójs (pawel.wojs@up.krakow.pl)
dr Maciej Urbanek (maciej.urbanek@up.krakow.pl)

Siebte Jaspers-Konferenz

Karl Jaspers: Philosophie der Freiheit

In diesem Jahr organisiert die polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft wie üblich eine Konferenz, die sich der Philosophie von Karl Jaspers und den thematisch verwandten Konzepten der zeitgenössischen Philosophie widmet. Das Thema der Siebten Jaspers-Konferenz ist Freiheit: „Weil diese Philosophie eine Philosophie der Freiheit ist …”, wie Jaspers darüber schreibt. Die existenzielle Freiheit nimmt einen zentralen Platz in Jaspers’ Philosophie ein und bindet die wichtigste Kategorie seines Philosophierens wie Transzendenz, Vernunft, Kommunikation, Verantwortung, Schuld. Der erste Themenbereich wird dem Konzept der existenziellen Freiheit und ihren Beziehungen zu anderen Begriffen seiner Philosophie gewidmet sein. Zugleich hat das Thema Freiheit sowohl in Jaspers, insbesondere in Werken, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurden, als auch in anderen Vertretern der zeitgenössischen Philosophie eine klare aktuelle Dimension, die sich auf die gegenwärtige soziale und politische Situation bezieht, und es ergibt sich aus der Zeitgeist. Daher konzentrieren sich die Diagnosen der Situation, die von zeitgenössischen Philosophen gestellt werden, darauf, die heutigen Bedrohungen der Freiheit darzustellen, die aus historischen Bedingungen sowie verschiedenen Formen der Versklavung, der Illusion von Freiheit, falscher Freiheit oder sogar der Angst vor Freiheit entstehen. Die Konfrontation von Jaspers’ Position mit den Konzepten der Freiheit anderer zeitgenössischer Denker ist der zweite Themenbereich der Konferenz. Datum der siebten Jasper-Konferenz: 18.-19. November – Konferenzsitzungen sind in Ferntform geplant.

Bitte senden Sie Ihr Thema und Ihr kurzes Abstract bis Ende Juli an die E-Mail-Adresse von Dr. Paweł Wójs. Das Feedback zur Annahme des auf der Konferenz zu liefernden Papiers wird bis Mitte August gesendet. Konferenzgebühr: PLN 150 – Eine Veröffentlichung nach der Konferenz in einer bewerteten Publikation ist geplant.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch, Präsident der PTKJ

Konferenzsekretäre:
Dr. Paweł Wójs (pawel.wojs@up.krakow.pl);
Dr. Maciej Urbanek (maciej.urbanek@up.krakow.pl)

Wspomnienie o Profesor dr hab. Elżbiecie Paczkowskiej-Łagowskiej

Rozum i życie

Na początku lutego 2021 roku odeszła od nas na zawsze Prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska Łagowska. Jej śmierć stanowi dużą stratę dla polskiej filozofii i krakowskiego środowiska akademickiego. Jako historyk filozofii przyczyniła się w znaczący sposób do upowszechnienia współczesnej historii filozofii, przede wszystkim z obszaru niemieckiego, ale do niego się nie ograniczała. W swej pracy badawczej koncentrowała się na antropologii filozoficznej i hermeneutycznej filozofii życia, zapoczątkowanej przez Wilhelma Diltheya i kontynuowanej przez „krąg Diltheyowski”, do którego należeli Georg Misch, Helmuth Plessner, Friedrich Bollnow, Michael Landmann, a także na klasycznej myśli antropologicznej Arnolda Gehlena. W centrum jej zainteresowań znajdowało się pojęcie „człowieka historycznego” i pozostające z nim w ścisłym związku, pojęcia „rozumu” i „życia” – poświęciła im większość swych prac filozoficznych. Jej rozprawy z tego zakresu, jak sama oznajmiała, były próbą „poszerzenia pojęcia rozumu” w duchu Diltheya i Mischa. W dziełach Diltheya odnalazła, i w dużym stopniu przyswoiła, odpowiedź na pytanie: „kim jest człowiek” i jaka jest jego natura. Ta odpowiedź wyłoniła się jej w trakcie studiowania… [czytaj dalej]

[pełny tekst Wspomnienia ukaże się również w najbliższym numerze Kwartalnika Filozoficznego,1/2020]

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informację, że w wydawnictwie Schwabe będzie ukazywać się seria poświęcona filozofii Karla Jaspersa i powiązanym z nią współczesnym koncepcjom filozofii egzystencji.

Więcej na ten temat tutaj.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes PTKJ

W dniach 24-25.10.2019 odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie Szósta Konferencja Jaspersowska pt. Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu. Podczas Konferencji wygłoszonych zostało 13 referatów, a jej dokładny program można znaleźć TUTAJ

Obecnie trwają prace nad przygotowanie szóstego tomu Serii Jaspersowskiej, w którym opublikowane zostaną teksty referatów wygłoszonych podczas Konferencji.

Zdjęcia z tego wydarzenia znaleźć można w galerii PTKJ.

Szósta Konferencja Jaspersowska

Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu

Kraków 24 – 25 październik 2019

Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Szósta Konferencja Jaspersowska ma charakter rocznicowy, ponieważ przypada w 50-lecie śmierci Karla Jaspersa i w 100-lecie ukazania się jego Psychologie der Weltanschauungen. Ponadto Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Rocznicowy charakter naszej Konferencji powoduje, że jej temat jest szeroki, uwzględnia dzieło Karla Jaspersa zarówno w jego wymiarze filozoficznym jak i społeczno-politycznym.

Temat Szóstej Konferencji Jaspersowskiej nawiązuje do wypowiedzi Jaspersa zawartej w Nachwort (1955) zu meiner „Philosophie” (1931) (Philosophie, 1971, t. 1, s. XXIII), w której określił cel swego trzytomowego dzieła Philosophie, pisze tam, że w jego dziele chodziło mu o uobecnienie pod przewodnictwem pradawnych idei filozofii „tego, co w swym ostatecznym sensie jest pozaczasowe”. W tym zakresie jego filozofia ma wymiar ponadczasowy, „unzeitgemäss”, jest philosophia perennis. Zarazem jego bogate piśmiennictwo zawiera też odniesienia do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, w takim zakresie wyraża ono ducha epoki. Zarówno tym odwiecznym jak i aktualnym zagadnieniom wybranym z bogatego dorobku Karla Jaspersa, ich interpretacji i konfrontacji z poglądami innych wybitnych filozofów poświęcona jest nasza Szósta Konferencja Jaspersowska.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Komitet Organizacyjny (Das Organisationskomitee):

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Dr Paweł Wójs
Dr Maciej Urbanek

Sechste Jaspers-Konferenz

Karl Jaspers: Philosophia perennis – Philosophie der Zeit

Krakau, 24. – 25. Oktober 2019

Institut für Philosophie und Soziologie
Pädagogische Universität Krakau

Die Sechste Jaspers-Konferenz fällt mit mehreren Jahrestagen zusammen: dem 50. Todestag von Karl Jaspers und dem 100. Jahrestag des Erscheinens seiner Psychologie der Weltanschauungen. Zudem begeht die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum. Dieser besondere Charakter der Konferenz… (lies weiter)

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa zostało oficjalnym partnerem
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

28 października 2019 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie profesor Kazimierz Karolczak podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Karla Jaspersa reprezentowanym przez Prezes Zarządu profesor Czesławę Piecuch. Strony zadeklarowały, że w podejmowanych wspólnie działaniach będą kierować się zasadami wolności nauczania i badań naukowych, jedności nauki, dydaktyki i wychowania oraz, opartej na rzetelnej wiedzy, swobody dyskusji akademickiej, a także wzajemnej równości i poszanowania swojego dorobku.

Seria Jaspersowska (Jaspers-Serie):

Uprzejmie informujemy, że ukazała się książka Karl Jaspers: logos i alogon, red. Cz. Piecuch, Universitas 2019, będąca pokłosiem Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbyła się w październiku 2017 roku. Stanowi ona piąty z kolei tom naszej  Serii Jaspersowskiej, w której wydawane są publikacje zbiorowe zawierające odczyty wygłaszane w ramach Konferencji Jaspersowskich organizowanych cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa.

Więcej informacji o nowej książce mogą  Państwo znaleźć w zakładce publikacje,

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii (Übrige Bände der Serie):

IV Jaspers - Okładka

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5

Hello