VII Konferencja Jaspersowska

Karl Jaspers: Filozofia wolności

Szanowni Państwo,

W tym roku, tradycyjnie jak co dwa lata, Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa organizuje konferencję poświęconą filozofii Karla Jaspersa i powiązanym z nią tematycznie koncepcjom filozofii współczesnej. Tematem VII Konferencji Jaspersowskiej jest zagadnienie wolności, „Ponieważ ta filozofia jest filozofią wolności …”, jak pisze o niej Jaspers. Wolność egzystencjalna zajmuje centralne miejsce w filozofii Jaspersa ogniskując najważniejsze pojęcia jego myśli, takie jak transcendencja, rozum, komunikacja, odpowiedzialność, wina, bycie sobą. Pojęciu wolności egzystencjalnej i jej związkom z innymi pojęciami jego filozofii będzie poświęcony jeden obszar tematyczny konferencji. Wszakże zarówno u Jaspersa, zwłaszcza w pracach pisanych po drugiej wojnie światowej, jak i u innych przedstawicieli filozofii współczesnej zagadnienie wolności ma też wyraźny wymiar aktualny, związany z bieżącą sytuacją społeczną i polityczną, i wypływa z ducha czasu. Dlatego diagnozy sytuacji prezentowane przez filozofów współczesnych skupiają się na przedstawianiu dzisiejszych zagrożeń wolności wynikających z uwarunkowań historycznych, a także rozmaitych form zniewolenia, iluzji wolności, wolności fałszywej, czy wręcz lęku przed wolnością i różnych sposobów ucieczki przed nią. Konfrontacja stanowiska Jaspersa z koncepcjami wolności innych współczesnych myślicieli stanowi drugi obszar tematyczny Konferencji.

Termin VII Konferencji Jaspersowskiej: 18-19.11 (obrady konferencyjne planowane są w formie zdalnej).

Zgłoszenie tematu wraz z krótkim abstraktem prosimy przesłać do końca lipca na adres mailowy dr. Pawła Wójsa. Informacja zwrotna odnośnie do zakwalifikowania referatu do wygłoszenia na Konferencji zostanie przesłana do połowy sierpnia.

Opłata konferencyjna:

  • dla słuchaczy – 0 zł
  • dla referentów – 150 zł (planowana jest publikacja pokonferencyjna)

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes PTKJ

Sekretarze Konferencji:
dr Paweł Wójs (pawelwojs@gmail.com)
dr Maciej Urbanek (maciej.urbanek@up.krakow.pl)

Wspomnienie o Profesor dr hab. Elżbiecie Paczkowskiej-Łagowskiej

Rozum i życie

Na początku lutego 2021 roku odeszła od nas na zawsze Prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska Łagowska. Jej śmierć stanowi dużą stratę dla polskiej filozofii i krakowskiego środowiska akademickiego. Jako historyk filozofii przyczyniła się w znaczący sposób do upowszechnienia współczesnej historii filozofii, przede wszystkim z obszaru niemieckiego, ale do niego się nie ograniczała. W swej pracy badawczej koncentrowała się na antropologii filozoficznej i hermeneutycznej filozofii życia, zapoczątkowanej przez Wilhelma Diltheya i kontynuowanej przez „krąg Diltheyowski”, do którego należeli Georg Misch, Helmuth Plessner, Friedrich Bollnow, Michael Landmann, a także na klasycznej myśli antropologicznej Arnolda Gehlena. W centrum jej zainteresowań znajdowało się pojęcie „człowieka historycznego” i pozostające z nim w ścisłym związku, pojęcia „rozumu” i „życia” – poświęciła im większość swych prac filozoficznych. Jej rozprawy z tego zakresu, jak sama oznajmiała, były próbą „poszerzenia pojęcia rozumu” w duchu Diltheya i Mischa. W dziełach Diltheya odnalazła, i w dużym stopniu przyswoiła, odpowiedź na pytanie: „kim jest człowiek” i jaka jest jego natura. Ta odpowiedź wyłoniła się jej w trakcie studiowania… [czytaj dalej]

[pełny tekst Wspomnienia ukaże się również w najbliższym numerze Kwartalnika Filozoficznego,1/2020]

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informację, że w wydawnictwie Schwabe będzie ukazywać się seria poświęcona filozofii Karla Jaspersa i powiązanym z nią współczesnym koncepcjom filozofii egzystencji.

Więcej na ten temat tutaj.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Prezes PTKJ

Misja Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa powstało w 2009 roku w Krakowie. Jego celem jest pogłębianie znajomości i popularyzowanie dzieła wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Cel ten pragnie osiągnąć poprzez ukazywanie oryginalności i wielkości najważniejszych koncepcji myśliciela, przedstawianie ich na tle idei innych wybitnych myślicieli współczesności, jak też w nawiązaniu do największych osiągnięć wielkiej tradycji filozoficznej Zachodu. Za zadanie stawia sobie inspirowanie i wdrażanie członków Towarzystwa i jego sympatyków do badań nad myślą filozoficzną Karla Jaspersa poprzez organizowanie cyklicznych Konferencji Jaspersowskich, zebrań i spotkań filozoficznych, okolicznościowych odczytów, warsztatów studenckich, wspieranie inicjatyw młodych pracowników nauki oraz udostępnianie swej działalności poprzez publikowanie osiągnięć pracy naukowej w wydawnictwach książkowych. Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa swoje zadania realizuje także poprzez współpracę naukową z innymi międzynarodowymi towarzystwami Karla Jaspersa, przedstawicielami kultury, z osobami prywatnymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, oraz prowadzenie strony internetowej www.karljaspers.pl. Od 2016 roku PTKJ jest członkiem International Association of Jaspers Societies.


Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ

Die Mission der Polnischen Karl-Jaspers-Gesellschaft

Die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft wurde 2009 in Krakau gegründet. Sie setzt sich zum Ziel die Vertiefung der Kenntnis des Werks des bedeutenden Gegenwartsphilosophen Karl Jaspers und seine Popularisierung. Dieses Ziel… (lies weiter)

W dniach 24-25.10.2019 odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie Szósta Konferencja Jaspersowska pt. Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu. Podczas Konferencji wygłoszonych zostało 13 referatów, a jej dokładny program można znaleźć TUTAJ

Obecnie trwają prace nad przygotowanie szóstego tomu Serii Jaspersowskiej, w którym opublikowane zostaną teksty referatów wygłoszonych podczas Konferencji.

Zdjęcia z tego wydarzenia znaleźć można w galerii PTKJ.

Szósta Konferencja Jaspersowska

Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu

Kraków 24 – 25 październik 2019

Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Szósta Konferencja Jaspersowska ma charakter rocznicowy, ponieważ przypada w 50-lecie śmierci Karla Jaspersa i w 100-lecie ukazania się jego Psychologie der Weltanschauungen. Ponadto Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Rocznicowy charakter naszej Konferencji powoduje, że jej temat jest szeroki, uwzględnia dzieło Karla Jaspersa zarówno w jego wymiarze filozoficznym jak i społeczno-politycznym.

Temat Szóstej Konferencji Jaspersowskiej nawiązuje do wypowiedzi Jaspersa zawartej w Nachwort (1955) zu meiner „Philosophie” (1931) (Philosophie, 1971, t. 1, s. XXIII), w której określił cel swego trzytomowego dzieła Philosophie, pisze tam, że w jego dziele chodziło mu o uobecnienie pod przewodnictwem pradawnych idei filozofii „tego, co w swym ostatecznym sensie jest pozaczasowe”. W tym zakresie jego filozofia ma wymiar ponadczasowy, „unzeitgemäss”, jest philosophia perennis. Zarazem jego bogate piśmiennictwo zawiera też odniesienia do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, w takim zakresie wyraża ono ducha epoki. Zarówno tym odwiecznym jak i aktualnym zagadnieniom wybranym z bogatego dorobku Karla Jaspersa, ich interpretacji i konfrontacji z poglądami innych wybitnych filozofów poświęcona jest nasza Szósta Konferencja Jaspersowska.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Komitet Organizacyjny (Das Organisationskomitee):

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Dr Paweł Wójs
Dr Maciej Urbanek

Sechste Jaspers-Konferenz

Karl Jaspers: Philosophia perennis – Philosophie der Zeit

Krakau, 24. – 25. Oktober 2019

Institut für Philosophie und Soziologie
Pädagogische Universität Krakau

Die Sechste Jaspers-Konferenz fällt mit mehreren Jahrestagen zusammen: dem 50. Todestag von Karl Jaspers und dem 100. Jahrestag des Erscheinens seiner Psychologie der Weltanschauungen. Zudem begeht die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum. Dieser besondere Charakter der Konferenz… (lies weiter)

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa zostało oficjalnym partnerem
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

28 października 2019 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie profesor Kazimierz Karolczak podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Karla Jaspersa reprezentowanym przez Prezes Zarządu profesor Czesławę Piecuch. Strony zadeklarowały, że w podejmowanych wspólnie działaniach będą kierować się zasadami wolności nauczania i badań naukowych, jedności nauki, dydaktyki i wychowania oraz, opartej na rzetelnej wiedzy, swobody dyskusji akademickiej, a także wzajemnej równości i poszanowania swojego dorobku.

Seria Jaspersowska (Jaspers-Serie):

Uprzejmie informujemy, że ukazała się książka Karl Jaspers: logos i alogon, red. Cz. Piecuch, Universitas 2019, będąca pokłosiem Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbyła się w październiku 2017 roku. Stanowi ona piąty z kolei tom naszej  Serii Jaspersowskiej, w której wydawane są publikacje zbiorowe zawierające odczyty wygłaszane w ramach Konferencji Jaspersowskich organizowanych cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa.

Więcej informacji o nowej książce mogą  Państwo znaleźć w zakładce publikacje,

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii (Übrige Bände der Serie):

IV Jaspers - Okładka

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5