Program Szóstej Konferencji Jaspersowskiej

Szósta Konferencja Jaspersowska

Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu

Kraków 24 – 25 październik 2019

Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Szósta Konferencja Jaspersowska ma charakter rocznicowy, ponieważ przypada w 50-lecie śmierci Karla Jaspersa i w 100-lecie ukazania się jego Psychologie der Weltanschauungen. Ponadto Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Rocznicowy charakter naszej Konferencji powoduje, że jej temat jest szeroki, uwzględnia dzieło Karla Jaspersa zarówno w jego wymiarze filozoficznym jak i społeczno-politycznym.

Temat Szóstej Konferencji Jaspersowskiej nawiązuje do wypowiedzi Jaspersa zawartej w Nachwort (1955) zu meiner „Philosophie” (1931) (Philosophie, 1971, t. 1, s. XXIII), w której określił cel swego trzytomowego dzieła Philosophie, pisze tam, że w jego dziele chodziło mu o uobecnienie pod przewodnictwem pradawnych idei filozofii „tego, co w swym ostatecznym sensie jest pozaczasowe”. W tym zakresie jego filozofia ma wymiar ponadczasowy, „unzeitgemäss”, jest philosophia perennis. Zarazem jego bogate piśmiennictwo zawiera też odniesienia do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, w takim zakresie wyraża ono ducha epoki. Zarówno tym odwiecznym jak i aktualnym zagadnieniom wybranym z bogatego dorobku Karla Jaspersa, ich interpretacji i konfrontacji z poglądami innych wybitnych filozofów poświęcona jest nasza Szósta Konferencja Jaspersowska.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Sechste Jaspers-Konferenz

Karl Jaspers: Philosophia perennis – Philosophie der Zeit

Krakau, 24. – 25. Oktober 2019

Institut für Philosophie und Soziologie
Pädagogische Universität Krakau

Die Sechste Jaspers-Konferenz fällt mit mehreren Jahrestagen zusammen: dem 50. Todestag von Karl Jaspers und dem 100. Jahrestag des Erscheinens seiner Psychologie der Weltanschauungen. Zudem begeht die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum. Dieser besondere Charakter der Konferenz bringt es mit sich, dass ihr Themenspektrum breit gefächert ist und das Werk von Karl Jaspers sowohl in ihrer philosophischen Dimension, sondern auch unter sozialen und politischen Aspekten betrachtet.

Das Thema der Sechsten Jaspers-Konferenz nimmt Bezug auf eine Äußerung Jaspers aus dem Nachwort (1955) zu meiner „Philosophie” (1931) (Philosophie, 1971), in dem er das Ziel seiner dreibändigen Philosophie bezeichnet. Er schreibt dort, dass es in seinem Werk um die Vergegenwärtigung – unter der Führung uralter Ideen der Philosophie „dessen gehe, „was seinem letzten Sinn nach zeitlos ist“. Insofern hat seine Philosophie eine überzeitliche Dimension, ist „unzeitgemäß“, ist Philosophia perennis. Zugleich enthalten seine Schriften dennoch auch Bezüge zu aktuellen gesellschaftlichen und poltischen Vorgängen und drücken in diesem Bereich den Zeitgeist aus. Sowohl den ewigen als auch den aktuellen Fragen aus Jaspers reichem Vermächtnis, ihrer Interpretation und Konfrontation mit den Anschauungen anderer bedeutender Philosophen ist unsere Sechste Jaspers-Konferenz gewidmet.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Komitet Organizacyjny (Das Organisationskomitee):

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Dr Paweł Wójs
Dr Maciej Urbanek

Misja Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa powstało w 2009 roku w Krakowie. Jego celem jest pogłębianie znajomości i popularyzowanie dzieła wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Cel ten pragnie osiągnąć poprzez ukazywanie oryginalności i wielkości najważniejszych koncepcji myśliciela, przedstawianie ich na tle idei innych wybitnych myślicieli współczesności, jak też w nawiązaniu do największych osiągnięć wielkiej tradycji filozoficznej Zachodu. Za zadanie stawia sobie inspirowanie i wdrażanie członków Towarzystwa i jego sympatyków do badań nad myślą filozoficzną Karla Jaspersa poprzez organizowanie cyklicznych Konferencji Jaspersowskich, zebrań i spotkań filozoficznych, okolicznościowych odczytów, warsztatów studenckich, wspieranie inicjatyw młodych pracowników nauki oraz udostępnianie swej działalności poprzez publikowanie osiągnięć pracy naukowej w wydawnictwach książkowych. Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa swoje zadania realizuje także poprzez współpracę naukową z innymi międzynarodowymi towarzystwami Karla Jaspersa, przedstawicielami kultury, z osobami prywatnymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, oraz prowadzenie strony internetowej www.karljaspers.pl. Od 2016 roku PTKJ jest członkiem International Association of Jaspers Societies.


Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ

Die Mission der Polnischen Karl-Jaspers-Gesellschaft

Die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft wurde 2009 in Krakau gegründet. Sie setzt sich zum Ziel die Vertiefung der Kenntnis des Werks des bedeutenden Gegenwartsphilosophen Karl Jaspers und seine Popularisierung. Dieses Ziel will sie erreichen durch das Aufzeigen der Originalität und Größe der wichtigsten Konzeptionen des Denkers, ihre Darstellung vor dem Hintergrund der Ideen anderer wichtiger Denker der Gegenwart wie auch in Anknüpfung an die wichtigsten Errungenschaften der großen philosophischen Traditionen des Westens. Als Aufgabe setzt sie sich die Inspiration der Mitglieder der Gesellschaft und ihrer Sympathisanten zur wissenschaftlichen Untersuchung des philosophischen Denkens von Karl Jaspers durch die Veranstaltung der alljährlichen Jaspers-Konferenzen, philosophischer Versammlungen und Begegnungen, Vorträge, Studierendenworkshops, Unterstützung der Initiativen junger wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie die Bereitstellung ihre Tätigkeit durch Veröffentlichung der Errungenschaften der wissenschaftlichen Arbeit in Buchform. Die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft kommt ihren Aufgaben auch durch die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Karl-Jaspers-Gesellschaften, Vertretern der Kultur, Privatpersonen, Institutionen im In- und Ausland und die Webseite www.karljaspers.pl nach. Seit 2016 ist die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft Mitglieder der International Association of Jaspers Societies.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Präsident der PTKJ

Seria Jaspersowska (Jaspers-Serie):

Uprzejmie informujemy, że ukazała się książka Karl Jaspers: logos i alogon, red. Cz. Piecuch, Universitas 2019, będąca pokłosiem Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbyła się w październiku 2017 roku. Stanowi ona piąty z kolei tom naszej  Serii Jaspersowskiej, w której wydawane są publikacje zbiorowe zawierające odczyty wygłaszane w ramach Konferencji Jaspersowskich organizowanych cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa.

Więcej informacji o nowej książce mogą  Państwo znaleźć w zakładce publikacje,

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii (Übrige Bände der Serie):

IV Jaspers - Okładka

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5