Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej

wybitnej filozof, znaczącej postaci krakowskiego środowiska akademickiego,
nieodżałowanej Członkini i Przyjaciółki Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa.

Czesława Piecuch wraz z Zarządem PTKJ

Misja Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa powstało w 2009 roku w Krakowie. Jego celem jest pogłębianie znajomości i popularyzowanie dzieła wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Cel ten pragnie osiągnąć poprzez ukazywanie oryginalności i wielkości najważniejszych koncepcji myśliciela, przedstawianie ich na tle idei innych wybitnych myślicieli współczesności, jak też w nawiązaniu do największych osiągnięć wielkiej tradycji filozoficznej Zachodu. Za zadanie stawia sobie inspirowanie i wdrażanie członków Towarzystwa i jego sympatyków do badań nad myślą filozoficzną Karla Jaspersa poprzez organizowanie cyklicznych Konferencji Jaspersowskich, zebrań i spotkań filozoficznych, okolicznościowych odczytów, warsztatów studenckich, wspieranie inicjatyw młodych pracowników nauki oraz udostępnianie swej działalności poprzez publikowanie osiągnięć pracy naukowej w wydawnictwach książkowych. Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa swoje zadania realizuje także poprzez współpracę naukową z innymi międzynarodowymi towarzystwami Karla Jaspersa, przedstawicielami kultury, z osobami prywatnymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, oraz prowadzenie strony internetowej www.karljaspers.pl. Od 2016 roku PTKJ jest członkiem International Association of Jaspers Societies.


Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prezes PTKJ

Die Mission der Polnischen Karl-Jaspers-Gesellschaft

Die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft wurde 2009 in Krakau gegründet. Sie setzt sich zum Ziel die Vertiefung der Kenntnis des Werks des bedeutenden Gegenwartsphilosophen Karl Jaspers und seine Popularisierung. Dieses Ziel… (lies weiter)

W dniach 24-25.10.2019 odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie Szósta Konferencja Jaspersowska pt. Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu. Podczas Konferencji wygłoszonych zostało 13 referatów, a jej dokładny program można znaleźć TUTAJ

Obecnie trwają prace nad przygotowanie szóstego tomu Serii Jaspersowskiej, w którym opublikowane zostaną teksty referatów wygłoszonych podczas Konferencji.

Zdjęcia z tego wydarzenia znaleźć można w galerii PTKJ.

Szósta Konferencja Jaspersowska

Karl Jaspers: Filozofia wieczysta – filozofia czasu

Kraków 24 – 25 październik 2019

Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Szósta Konferencja Jaspersowska ma charakter rocznicowy, ponieważ przypada w 50-lecie śmierci Karla Jaspersa i w 100-lecie ukazania się jego Psychologie der Weltanschauungen. Ponadto Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Rocznicowy charakter naszej Konferencji powoduje, że jej temat jest szeroki, uwzględnia dzieło Karla Jaspersa zarówno w jego wymiarze filozoficznym jak i społeczno-politycznym.

Temat Szóstej Konferencji Jaspersowskiej nawiązuje do wypowiedzi Jaspersa zawartej w Nachwort (1955) zu meiner „Philosophie” (1931) (Philosophie, 1971, t. 1, s. XXIII), w której określił cel swego trzytomowego dzieła Philosophie, pisze tam, że w jego dziele chodziło mu o uobecnienie pod przewodnictwem pradawnych idei filozofii „tego, co w swym ostatecznym sensie jest pozaczasowe”. W tym zakresie jego filozofia ma wymiar ponadczasowy, „unzeitgemäss”, jest philosophia perennis. Zarazem jego bogate piśmiennictwo zawiera też odniesienia do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, w takim zakresie wyraża ono ducha epoki. Zarówno tym odwiecznym jak i aktualnym zagadnieniom wybranym z bogatego dorobku Karla Jaspersa, ich interpretacji i konfrontacji z poglądami innych wybitnych filozofów poświęcona jest nasza Szósta Konferencja Jaspersowska.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Komitet Organizacyjny (Das Organisationskomitee):

Prof. dr hab. Czesława Piecuch
Dr Paweł Wójs
Dr Maciej Urbanek

Sechste Jaspers-Konferenz

Karl Jaspers: Philosophia perennis – Philosophie der Zeit

Krakau, 24. – 25. Oktober 2019

Institut für Philosophie und Soziologie
Pädagogische Universität Krakau

Die Sechste Jaspers-Konferenz fällt mit mehreren Jahrestagen zusammen: dem 50. Todestag von Karl Jaspers und dem 100. Jahrestag des Erscheinens seiner Psychologie der Weltanschauungen. Zudem begeht die Polnische Karl-Jaspers-Gesellschaft in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum. Dieser besondere Charakter der Konferenz… (lies weiter)

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa zostało oficjalnym partnerem
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

28 października 2019 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie profesor Kazimierz Karolczak podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Karla Jaspersa reprezentowanym przez Prezes Zarządu profesor Czesławę Piecuch. Strony zadeklarowały, że w podejmowanych wspólnie działaniach będą kierować się zasadami wolności nauczania i badań naukowych, jedności nauki, dydaktyki i wychowania oraz, opartej na rzetelnej wiedzy, swobody dyskusji akademickiej, a także wzajemnej równości i poszanowania swojego dorobku.

Seria Jaspersowska (Jaspers-Serie):

Uprzejmie informujemy, że ukazała się książka Karl Jaspers: logos i alogon, red. Cz. Piecuch, Universitas 2019, będąca pokłosiem Piątej Konferencji Jaspersowskiej, która odbyła się w październiku 2017 roku. Stanowi ona piąty z kolei tom naszej  Serii Jaspersowskiej, w której wydawane są publikacje zbiorowe zawierające odczyty wygłaszane w ramach Konferencji Jaspersowskich organizowanych cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa.

Więcej informacji o nowej książce mogą  Państwo znaleźć w zakładce publikacje,

Czesława Piecuch

Pozostałe książki Serii (Übrige Bände der Serie):

IV Jaspers - Okładka

1424438054_karl_jaspers_piecuch_3resize-of-jaspers-okladka-up-4-czerw-5